topslideสำรวจ ค้นคว้า ทดลอง

Edu kids_105re

topslideCaption 2

Edu kids_105re

topslideCaption 3

Edu kids_105re

topslide

Edu kids_105re

topslide

topslide

topslide

Getapps

Getapps

Counter 0000020037

All Member 26

previous
readmore
topslideComputer Technology Exam
readmore

การประเมินกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมาย โดยผู้ปกครองจะได้รับแผนภูมิ การวัดผล ประเมินผลให้ผู้ปกครองทราบ และมีตัวอย่างกราฟ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบเป็นระดับชั้น รายบุคคล

 1. Information Literacy องค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศ เพื่อให้เด็กๆ สามารถ นำข้อมูล มาวิเคราะห์ และนำมาประมวลผล สังเคราะห์ ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอด ในชิวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้
 2. Media Literacy องค์ความรู้ด้านสื่อ เพื่อให้เด็กๆ รู้จัก เข้าใจสื่อ ซึ่งเป็นตัวกลางในการนำเสนอข้อมูล หรือสารสนเทศ ที่ดีหรือไม่ดี ตระหนักถึงผลกระทบ และสามารถสร้างสื่อที่ดีสำหรับตนเองและสังคมได้
 3. Digital & ICT Literacy องค์ความรู้ด้าน เครื่องมือเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อนำไปเลือกประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
 4. Critical Thinking & Problem Solving เพื่อให้เด็กเรียนรู้ สังเกต มองเห็น สามารถคิดวิเคราะห์เชิงบวก และแก้ไขปัญหาเชิงบวก เพื่อเป็นทางแนวทางในการทำงานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้
 5. Collaborate & Communicate เพื่อให้เด็ก สามารถ สื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยน ความรู้ และสามารถ คิดดี พูดดี อ่านดี เขียนดี
 6. Creativity & Innovation เพื่อให้เด็กๆ สามารถสังเกต คิดอย่างละเอียดละออ มีมุมมองคิดที่แตกต่าง คิดริเริ่ม และ คิดสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในเชิงบวกได้
 7. Digital Citizenship เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้นำในสังคม ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบกับข้อมูล เทคโนโลยี ต่อตนเอง

 

musica gratis

readmore
topslideICT Computer technology
readmore
 1. Information Literacy องค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศ เพื่อให้เด็กๆ สามารถ นำข้อมูล มาวิเคราะห์ และนำมาประมวลผล สังเคราะห์ ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอด ในชิวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้
 2. Media Literacy องค์ความรู้ด้านสื่อ เพื่อให้เด็กๆ รู้จัก เข้าใจสื่อ ซึ่งเป็นตัวกลางในการนำเสนอข้อมูล หรือสารสนเทศ ที่ดีหรือไม่ดี ตระหนักถึงผลกระทบ และสามารถสร้างสื่อที่ดีสำหรับตนเองและสังคมได้
 3. Digital & ICT Literacy องค์ความรู้ด้าน เครื่องมือเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อนำไปเลือกประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
 4. Critical Thinking & Problem Solving เพื่อให้เด็กเรียนรู้ สังเกต มองเห็น สามารถคิดวิเคราะห์เชิงบวก และแก้ไขปัญหาเชิงบวก เพื่อเป็นทางแนวทางในการทำงานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้
 5. Collaborate & Communicate เพื่อให้เด็ก สามารถ สื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยน ความรู้ และสามารถ คิดดี พูดดี อ่านดี เขียนดี
 6. Creativity & Innovation เพื่อให้เด็กๆ สามารถสังเกต คิดอย่างละเอียดละออ มีมุมมองคิดที่แตกต่าง คิดริเริ่ม และ คิดสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในเชิงบวกได้
 7. Digital Citizenship เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้นำในสังคม ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบกับข้อมูล เทคโนโลยี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

 

 

 

readmore
topslideParent guide
readmore

ในปัจจุบันโลกแห่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการรับข้อมูล ข่าวสาร แต่ละช่วงวัยของนักเรียนไม่เท่ากัน อาจจะมีการรับข้อมูล ข่าวสารที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ได้กลั่นกรองมาก่อน ดังนั้นผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ช่วยดูแล หาเหตุผลในการใช้ข้อมูล ข่าวสาร จากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว ให้ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จะทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาการใช้ข้อมูล ข่าวสาร นั้น ๆ ไปต่อยอด และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในรูปแบบของตนเองได้ในอนาคต

 

readmore
topslideScience Exam
readmore

เป็นการสอบเชิงวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาการสอบโดยใช้มาตรฐานความรู้วิทยาศาสตร์และมาตรฐานของสถาบัน The NSTA ของสหรัฐอเมริกา
(The Three Dimensions of the frame work)
1.Scientific and Engineering Practices เน้นปฏิบัติ
เน้นเรื่องการปฏิบัติที่อธิบายถึงพฤติกรรมที่นักวิทยาศาสตร์ มีส่วนร่วมในการที่พวกเขาตรวจสอบและสร้างแบบจำลองและทฤษฎีเกี่ยวกับโลกธรรมชาติและการตั้งค่าที่สำคัญของการปฏิบัติงานวิศวกรรมที่วิศวกรใช้ ออกแบบและสร้างรูปแบบและระบบ  ตัวอย่างเช่น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดของคำถามที่สามารถตอบได้ผ่านการตรวจสอบในขณะที่การออกแบบทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการออกแบบ

2.Crosscutting Concepts เน้นการวางเป้าหมาย
เป็นวิธีการของการเชื่อมโยงโดเมนที่ต่างกันของวิทยาศาสตร์ รวมถึงรูปแบบคล้ายคลึงกันและความหลากหลาย; สาเหตุและผลกระทบ; ขนาดสัดส่วนและปริมาณ ระบบและรูปแบบระบบ ; พลังงานและเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของ เสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลง กรอบเน้นว่าแนวคิดเหล่านี้จะต้องทำอย่างชัดเจนสำหรับนักเรียน ความรู้จากสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆในมุมมองที่สอดคล้องกันและบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของโลก

3.Disciplinary Core Ideas เน้นหลักที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์
ความคิดจะถูกจัดกลุ่มในสี่เรื่องหลัก: วิทยาศาสตร์กายภาพ ; วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ; โลกและอวกาศ ; และวิศวกรรมเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์

 

 

readmore
topslideSTEM A+
readmore

เป็นการสอบเชิงวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาการสอบโดยใช้มาตรฐานความรู้วิทยาศาสตร์และมาตรฐานของสถาบัน The NSTA ของสหรัฐอเมริกา

(The Three Dimensions of the frame work)

 1. Scientific and Engineering Practices เน้นปฏิบัติ
  เน้นเรื่องการปฏิบัติที่อธิบายถึงพฤติกรรมที่นักวิทยาศาสตร์ มีส่วนร่วมในการที่พวกเขาตรวจสอบและสร้างแบบจำลองและทฤษฎีเกี่ยวกับโลกธรรมชาติและการตั้งค่าที่สำคัญของการปฏิบัติงานวิศวกรรมที่วิศวกรใช้ ออกแบบและสร้างรูปแบบและระบบ ตัวอย่างเช่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดของคำถามที่สามารถตอบได้ผ่านการตรวจสอบในขณะที่การออกแบบทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการออกแบบ
 1. Crosscutting Concepts เน้นการวางเป้าหมาย
  เป็นวิธีการของการเชื่อมโยงโดเมนที่ต่างกันของวิทยาศาสตร์ รวมถึงรูปแบบคล้ายคลึงกันและความหลากหลาย; สาเหตุและผลกระทบ; ขนาดสัดส่วนและปริมาณ ระบบและรูปแบบระบบ ; พลังงานและเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของ เสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลง กรอบเน้นว่าแนวคิดเหล่านี้จะต้องทำอย่างชัดเจนสำหรับนักเรียน ความรู้จากสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆในมุมมองที่สอดคล้องกันและบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของโลก
 1. Disciplinary Core Ideas เน้นหลักที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์
  ความคิดจะถูกจัดกลุ่มในสี่เรื่องหลัก: วิทยาศาสตร์กายภาพ ; วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ; โลกและอวกาศ ; และวิศวกรรมเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์

 

 

 

next